• poniedziałek, 11 styczeń 2016 12:42

Jak korzystnie rozliczyć PIT

Jak korzystnie rozliczyć PIT
Jak korzystnie rozliczyć PIT © archiwum

Wszyscy, którzy pracują na etacie, ale i na różnych innych umowach, np. o dzieło czy zlecenie, a także ci spośród emerytów i rencistów, za których nie rozlicza się ZUS, składają druk PIT-37. Zeznanie podatkowe za rok 2015 na PIT-37 (z odpowiednim załącznikami do zeznania) należy złożyć do końca kwietnia 2016 roku. Ponieważ 30 kwietnia wypada w 2016 roku w sobotę, ostatnim dniem składania zeznań jest 2 maja.

Masz zdjęia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

Typography
  • Small
Udostępnij to

ZYSKI SKŁONNE DO ODLICZEŃ
Za pomocą formularza PIT-37 rozliczającą się ci, którzy w roku podatkowym uzyskali zyski z tytułu:
- wynagrodzeń i innych zarobków ze stosunku służbowego,
- wynagrodzeń i innych zarobków ze stosunku pracy (także spółdzielczego) i pracy nakładczej,
- należności za pracę przypadających skazanych oraz tymczasowo skazanym oraz tymczasowo aresztowanym (za pracę wykonywaną w areszcie),
- należności z tytułu członkowstwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
- profitów z umów-zleceń, działalności sportowej, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych,
- emerytur lub rent krajowych (także socjalnych i strukturalnych),-
- świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- stypendiów,
- zasiłków,
- wypłaty z umowy aktywizacyjnej,
- zarobków z praw autorskich i innych praw majątkowych,
- świadczeń i zasiłków przedemerytalnych.
Osoba, która rozlicza dochody na formularzu PIT-37, nie może:
- prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej,
- być zobligowana do rozliczania dochodów swoich małoletnich dzieci, które nie rozliczają się samodzielnie,
- starać się o obniżenie dochodów za straty z lat ubiegłych.

Z MAŁŻONKIEM NA PAPIEŻE
Osoby, które zadeklarują wspólne rozliczenie podatku PIT z małżonkiem , zgodnie z ustawą obliczą kwotę należnego podatku podwajając podatek obliczony od połowy łącznych dochodów małżonków. Wspólne opodatkowanie dochodu jest korzystne w sytuacji, kiedy przychody jednego z małżonków uzyskane w 2015 roku przekraczały kwotę 85 528 zł (pierwszy próg podatkowy). Rozliczenie się indywidualnego podatku od nadwyżki ponad wymienioną kwotę. Wspólne rozliczenie jest korzystne także w przypadku odwrotnym, to znaczy kiedy jedno z małżonków zarabia tak mało, że rozliczając się samodzielnie, nie mogłoby skorzystać z możliwości odliczenia od dochodu kwoty wolnej od podatku (3 091 zł).

DLA BARDZO ZARADNYCH SAMOTNYCH
Rozliczenie podatku dochodowego w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (także uczące się do ukończenia 25 lat lub bez względy na wiek w przypadku dzieci otrzymujących dodatek pielęgnacyjny czy rentę socjalną) nie przynosi korzyści rodzicom, którzy w danym roku podatkowym nie zarobili wystarczająco dużo, aby przekroczyć pierwszy próg podatkowy. Taki rodzaj rozliczenie jest za to dobrym rozwiązaniem problemu 32-procentowego podatku od nadwyżki dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, którzy zarobili w 2015 roku więcej niż 85 528 zł. Ci, rozliczając się z dziećmi, zapłacą podatek 18-procentowy od całości dochodu.

ODLICZENIA OD DOCHODU
Rozliczając dochody za rok 2015 na formularzu PIT-37, nie można zapomnieć od odliczeniach składek ZUS czy konta emerytalnego (IKZE). Ale ulg jest więcej. Oto niektóre z nich.
- Składki ZUS (pozycja 99 i 101 PIT-37)
Odlicza się składki zapłacone lub pobrane w 2015 roku, mając na potwierdzenie dokumentu RMUA lub inny poświadczający wysokość zapłaconych składek. W deklaracji PIT-37 odliczeń od dochodu dokonuje się w części D. Odliczeniu podlegają: składki potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, składki zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowym, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nimi współpracujących (chyba się te składki zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów), a także składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nimi współpracujących poza Polską.

- Odliczenie od dochodu wymienione w części B.1. Załącznika PIT-0
Od dochodu można odliczyć darowizny przekazane organizacjom na prowadzoną przez nie działalność pożytku publicznego, na celu kultu religijnego i na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi. Łączna kwota nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu uzyskanego w 2015 roku.

- Wypłaty na konto emerytalne IKZE
Aby odliczyć składki zapłacone na konto emerytalne, należy dysponować dokumentem potwierdzającym wartość składek zapłaconych lub pobranych. Odliczenia dokojuje się na formularzu PIT-0 w części B-7.

- Wydatki na cele mieszkaniowe wymienione w załączniku PIT-D
Można odliczyć wydatki mieszkaniowe poniesione np. na nabyciu budynku mieszkalnego, gruntu pod budowę budynku mieszkalnego czy ulgę odsetkową z tytułu spłaty odsetek od pożyczki zaciągniętej na cele mieszkaniowe. Małżonkowie, także ci, którzy rozliczają podatek indywidualnie, składają wspólnie jeden załącznik PIT-D.

- Wydatki na cele rehabilitacyjne
Od dochodu można odliczyć (wykazane na formularzu PIT-O) wydatki poniesione na sprzęt rehabilitacyjny, przystosowanie pojazdów mechanicznych czy kwoty wydane na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, o ile posiada się orzeczenie o niepełnosprawności (lub ma się osobę niepełnosprawną na utrzymaniu) i dysponuje się potwierdzeniem wydatków na te cele.

Publikacja:
Sebastian Kalak
Podoba Ci się?
Oceń ten artykuł
(0 głosów)