• wtorek, 17 maj 2016 11:02

Urząd odpowiada – zmiany w umowach terminowych

Urząd odpowiada – zmiany w umowach terminowych
Urząd odpowiada – zmiany w umowach terminowych © archiwum

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu oddział w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi bezpłatne poradnictwo oraz popularyzuje prawo pracy w ramach kampanii promocyjnej „Zanim podejmiesz pracę”. Prezentujemy najciekawsze pytania zgłoszone przez pracodawców i pracowników.

Masz zdjęia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

Typography
  • Small
Udostępnij to

Z dniem 22 lutego 2016 r. weszły w życie zmiany do Kodeksu pracy, dotyczące w szczególności zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony. Zmiany te zostały wprowadzone ustawą dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1 220). Najważniejsze zmiany dotyczą:
1) Ograniczono zatrudnienie na podstawie umów o pracę na czas określony. Obecnie okres zatrudnienia trzech umów na czas określony nie może – co do zasady – przekroczyć 33 miesiące.
Można wiec zawrzeć z pracownikiem np. jedną umowę o pracę na czas określony trwającej 33 miesiące, albo pierwszą umowę na czas określony 10 miesięcy, drugą na czas określony 11 miesięcy i trzecią również na czas określony 12 miesięcy.
Wyjątek:
Powyższych ograniczeń (max. 3 uczniów i 33 miesięcy) nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:
a) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
b) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
c) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
d) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie
- jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służb zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy,
2) Zrównano okresy wypowiedzeń umów o pracę na czas określony z okresami wypowiedzeń umów o pracę zawartych na czas nieokreślony.
Obecność długość okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony uzależniona jest od stażu pracownika u danego pracodawcy i wynosi:
1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) Z katalogu umów i pracę usunięto umowy zawierane czas wykonania określonej pracy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca i pracownik mogą obecnie zawrzeć umowę o pracę:
1) na okres próbny,
2) na czas określony lub
3) na czas nieokreślony,
4) możliwość dzielenia się przez pracownicę urlopem rodzicielskim nie tylko z pracownikiem ojcem wychowującym dziecko, ale także z ubezpieczonym ojcem dziecka (czyli zwykle prowadzącym własną działalność).

4) Dopuszczono możliwość ponownego zawierania umów o pracę na okres próbny
W art. 25 § 2 Kodeksu pracy wyraźnie wskazano jaki jest cel zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę na okres próbny – sprawdzenie kwalifikacji pracownika i możliwość jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

Obowiązuje od 22 lutego 2016 r. przepisy określają szczegółowo, w jakich sytuacjach dopuszczalne jest ponowne zawarcie umowy na okres próbny z tą samą osobą. Zawarcie takiej umowy może nastąpić wyłącznie w dwóch sytuacjach:
a) jeżeli pracownik ma zostać zatrudniony w celu wykonywania pracy innego rodzaju,
b) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.
5) Potwierdzone zostało uprawnienie pracodawcy do jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w zakresie wypowiedzenia. W trakcie zwolnienia pracownikowi przysługuje wynagrodzenie obliczane jak za urlop wypoczynkowy.

Opracowała:
Luiza Kotowska
Starszy specjalista

Publikacja:
Sebastian Kalak
Podoba Ci się?
Oceń ten artykuł
(0 głosów)