• poniedziałek, 02 marzec 2020 10:38

Podejmowanie pracy w czasie korzystania z urlopów macierzyńskich

Podejmowanie pracy w czasie korzystania z urlopów macierzyńskich
Podejmowanie pracy w czasie korzystania z urlopów macierzyńskich © archiwum

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu oddział w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi bezpłatne poradnictwo oraz popularyzacje prawo pracy.

Masz zdjęia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

Typography
  • Small
Udostępnij to

1) W czasie urlopu macierzyńskiego
W zakresie możliwości łączenia pracy z urlopem macierzyńskim ustawodawca nie wprowadził żadnej regulacji. Można zatem przyjąć, że gdyby ustawodawca chciał wprowadzić taką możliwość, dałby temu wyraz w stosownym przepisie, tak jak to uczynił w przypadku urlopu rodzicielskiego i wychowawczego. Zasadą jest wiec brak możliwości zawarcia z własnym pracownikiem – podczas korzystania przez niego z urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego – umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej (np. umowy zlecenia) w celu powierzenia wykonania dotychczasowej pracy. Wyjątkowo dopuszcza się jednak powierzenie takiemu pracownikowi innych zadań niż wynikające z zakresu jego normalnych obowiązków.

2) W czasie urlopu rodzicielskiego
Inaczej sytuacja ma się w przypadku korzystania przez pracownika z urlopu rodzicielskiego. W myśl art. 1821e § 1 Kodeksu pracy pracownik może łączyć korzy ustani z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy.

Podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy, w którym pracownik wskazuje wymiar czasu pracy oraz okres, przez który zamierza łączyć korzystanie z tego urlopu z pracą. Pracodawca uwzględnia wniosek pracownika, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnia wniosek pracodawca informuje pracownika na piśmie.
W przypadku łączenia przez pracownika korzystania urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, wymiar ukropu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej jednak niż do:
1) 64 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka w jednym porodzie;
2) 68 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga lub więcej dzieci w jednym porodzie.

3) W czasie urlopu macierzyńskiego wychowawczego
W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeśli nie wyłączą to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Podjęcie pracy w trakcie urlopu wychowawczego może nastąpić w dowolnym momencie, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
Uwaga! W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez soebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania. W piśmiennictwie z zakresu prawa pracy powszechnie akceptuje się pogląd, iż podjecie pracy w granicach do połowy etatu, co do zasady, nie narusza obowiązku sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

4) Praca u innego pracodawcy
Przepisy Kodeksu pracy nie odnoszą się do możliwości świadczenia pracy przez pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich czy rodzicielskich na rzecz innych pracodawców lub zleceniodawców – tym samym, co do zasady, należy uznać to za dopuszczalne.

Publikacja:
Sebastian Kalak
Podoba Ci się?
Rate this item
(0 głosów)
stop-hejt
Dzielenie się opinią jest cenne, ale może ranić innych!
Komentujesz? Nie rań i nie obrażaj innych! "Nie" dla komentarzy zawierających - przemoc, pomawianie, groźby, propagowanie nienawiści, fałszywe informacje, spam. Widzisz taką wypowiedź? Zgłoś ją, korzystając z opcji zgłoś nadużycie.