• piątek, 15 listopad 2019 10:19

Treść świdectwa pracy

Treść świdectwa pracy
Treść świdectwa pracy © archiwum

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu oddział w Ostrowie Wlkp. prowadzi bezpłatne poradnictwo oraz popularyzuje prawo pracy.

Masz zdjęia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

Typography
  • Small
Udostępnij to

Treść świadectwa pracy.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1289) w świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunkiem pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące:
1) okresu lub okresów zatrudnienia;
2) wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy;
3) rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji;
4) trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem – strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia;
5) okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy.
6) urlop wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustal stosunek pracy i wykorzystywanego w tym roku;
7) wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia;
8) wykorzystanego urlopu ojcowskiego,
9) wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia;
10) wykorzystanego urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia;
11) okresu, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy;
12) zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
13) liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
14) okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych;
15) okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
16) wykorzystanego dodatkowego urlopu lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy;
17) okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty;
18) zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;
19) należności ze stosunkiem pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych;
20) informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach – na żądanie pracownika.

Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się:
- wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informacje o wysokości i składniach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach;
- pouczenie o prawie pracownika wystąpienia z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę – o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy w ciągu 14 dnia od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę, a w przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy – o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy.
Na uwagę zasługuje sposób wskazania w treści świadectwa pracy wykorzystywanego przez pracownika urlopu bezpłatnego udzielonego na postawie art. 174 Kodeksu pracy.

Czy okres korzystania przez pracownika z urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie art. 174 Kodeksu pracy jest okresem nieskładkowym?

Katalog okresów nieskładkowych zawiera art. 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1270). Artykuł ten zawiera zamknięty katalog okresów nieskładkowych. Katalog ten nie zawiera urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi na podstawie art. 174 Kodeksu pracy.

Wśród nich pojawia się co prawda urlop bezpłatny i przerwy w zatrudnieniu w razie nieudzielenia urlopu bezpłatnego małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy ONZ i w innych misjach specjalnych za granicą, w instytucjach, ośrodkach informacji i kultury za granicą. I ten właśnie urlop bezpłatny jest kwalifikowany jako okres nieskładkowy. Tym samym wskazuje się go w rubryce świadectwa pracy dotyczącej okresów nieskładkowych.

Zatem urlop bezpłatny udzielony pracownikowi i podstawę prawną jego udzielenia, czyli – art. 174 Kodeksu pracy wykazuje się w treści świadectwa pracy stanowiącego pomocniczy wzór, który stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2292) w ust. 6 pkt 2 świadectwa pracy, natomiast nie wskazuje się go w ust. 6 pkt 13 dotyczącym okresów nieskładkowych.

Przykład:
„Korzystał z urlopu bezpłatnego w okresie od 01.10.2019 do 31.10.2019 r. udzielonego na podstawie art. 174 Kodeksu pracy”.
WAŻNE!
W treści świadectwa pracy okres oddzielonego pracownikowi urlopu bezpłatnego należy wykazać z całego okresu zatrudnienia, a nie tylko z roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy.

Publikacja:
Sebastian Kalak
Podoba Ci się?
Rate this item
(0 głosów)
stop-hejt
Dzielenie się opinią jest cenne, ale może ranić innych!
Komentujesz? Nie rań i nie obrażaj innych! "Nie" dla komentarzy zawierających - przemoc, pomawianie, groźby, propagowanie nienawiści, fałszywe informacje, spam. Widzisz taką wypowiedź? Zgłoś ją, korzystając z opcji zgłoś nadużycie.